Výroční členská schůze 2023

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 27. 12. 2023 proběhla ve Smržovce řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu. Kromě nich se na místě sešla další řada příznivců spolkového a kulturního života ve Smržovce.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

  1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2022
  2. Předložení a schvalování zprávy o činnosti spolku za předcházející rok

Ad 1)

Zpráva o festivalu byla přijata a zároveň bylo rozhodnuto o zahájení příprav na ročník 2024.

Ad 2)

Předseda předložil zprávu o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka, jinou činnost nevyvíjel. Zpráva byla schválena třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Zápisem byl pověřen Patrik Bonnan.

Ve Smržovce dne 27. 12. 2023

…………………….                                       ………………………..

Zápis pořídil: Patrik Bonnan                 Ověřil: Rudolf Musil                               

………………………..

Ověřil: Vladimír Kahánek

Přítomni:
Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519
Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční, PSČ 468 51, RČ 610404/0184
Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550