Výroční členská schůze 2022

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 17. 11. 2022 proběhla ve Smržovce v lokalitě zvané Bínův vrch řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu. Kromě nich se na místě sešla další řada příznivců spolkového a kulturního života ve Smržovce.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

  1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2022
  2. Předložení a schválení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
  3. Předložení a schválení strategického plánu spolku
  4. Volba předsedy spolku

Ad 1) Zpráva o festivalu byla přijata a zároveň bylo rozhodnuto o zahájení příprav na ročník 2023.

Ad 2) Předseda předložil zprávu o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka, jinou činnost nevyvíjel. Zpráva byla schválena třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Ad 3) Předseda předložil strategický plán spolku. Spolek bude pracovat na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka a v tuto chvíli se neuvažuje o rozšíření činnosti. Strategický plán spolku byl schválen třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Ad 4) Za předsedu spolku byl všemi přítomnými jednomyslně zvolen Rudolf Musil.

Zápisem byl pověřen Patrik Bonnan.

Ve Smržovce dne 17. 11. 2022

Zápis pořídil: Patrik Bonnan

Ověřil: Rudolf Musil

Ověřil: Vladimír Kahánek

Přítomni:

Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519

Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční 476, PSČ 468 51, RČ 610404/0184

Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550