Výroční členská schůze 2021

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 20. 11. 2021 proběhla ve Smržovce řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

  1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2021
  2. Předložení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
  3. Schválení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok

Ad 1)

Zpráva o festivalu byla přijata a zároveň bylo rozhodnuto o zahájení příprav na ročník 2022.

Ad 2)

Předseda předložil zprávy o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka, jinou činnost nevyvíjel.

Ad 3)

Zpráva o činnosti spolku za předcházející rok byla schválena třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Zápisem byl pověřen Vladimír Kahánek.

Ve Smržovce dne 20. 11. 2021

Zápis pořídil: Vladimír Kahánek                          Ověřil: Rudolf Musil                                               

                                                                            Ověřil: Patrik Bonnan

Přítomni:
Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519
Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční 476, PSČ 468 51, RČ 610404/0184
Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550