Výroční členská schůze 2020

Zápis z členské schůze Spolku Dobramus

Dne 14. 11. 2020 proběhla ve Smržovce řádná členská schůze Spolku Dobramus (dále jen „spolek“). Zúčastnily se jí osoby podepsané na tomto zápisu.

Na program členské schůze byly zařazeny tyto body:

  1. Zpráva o konání festivalu Eurion 2020
  2. Předložení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
  3. Schválení zprávy o činnosti spolku za předcházející rok

Ad 1)

Ve zprávě o konání festivalu Eurion byla zmíněn trend stoupající návštěvnosti festivalu. Jednohlasně bylo rozhodnuto o konání ročníku 2021 v podobném duchu, tj. s dobrovolným vstupným.

Ad 2)

Předseda předložil zprávy o činnosti spolku za předcházející rok. Spolek pracoval na pořadatelství hudebního festivalu v rámci městských slavností Eurion Smržovka.

Ad 3)

Zpráva o činnosti spolku za předcházející rok byla schválen třemi hlasy přítomných členů spolku, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Zápisem byl pověřen Vladimír Kahánek.

Ve Smržovce dne 14. 11. 2020

Zápis pořídil: Vladimír Kahánek                         

Ověřil: Patrik Bonnan, Rudolf Musil

Přítomni:

  • Rudolf Musil, bytem Skryjova 10, 614 00 Brno, RČ 731104/2519
  • Vladimír Kahánek, bytem Smržovka, Staniční, PSČ 468 51, RČ 610404/0184
  • Patrik Bonnan, bytem Smržovka, nám. T. G. M. 663, RČ 7201282550