Smlouva o poskytnutí marketingových služeb

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1725 a § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících

mezi dále uvedenými smluvními stranami

XXX XXXXXX

se sídlem
:
zastoupená …….

(dále jen „SPOLEČNOST“)

na straně jedné

a

Spolek Dobramus
IČ: 02997185
se sídlem Skryjova 1607/10, Brno, 614 00, Česká republika
zastoupený Rudolfem Musilem, předsedou spolku
Spisová značka: L 19823/KSBR – Krajský soud v Brně
Bankovní účet: 2401746398/2010 (Fio Banka, a.s.)

(dále jen „dodavatel“)

na straně druhé

dne xx. x. 20xx

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout společnosti ………………………….. na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí, řádně, včas a s odbornou péčí marketingové služby spočívající v propagaci služeb ……………………… definovaných na webových stránkách www…………………cz ve formě zajištění inzerce a loga na propagačních materiálech festivalu a sociálních sítích a zveřejnění plachty na festivalu EURION 20XX konaného dne xx. x. 20xx. Poskytované marketingové služby jsou včetně způsobů, forem a podmínek propagace blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace plnění.

2. ……………………. se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně poskytnuté služby dle této smlouvy odměnu ve výši xx 000,- Kč, a to na základě faktury se splatností 30 dnů a s veškerými náležitostmi daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušné právní úpravy, vystavené v červenci 20xx. Ve sjednané ceně jsou již zcela zahrnuty veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s poskytováním marketingových služeb dle této smlouvy vzniknou.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že je k poskytování marketingových služeb dle této smlouvy oprávněn a že má pro jejich poskytování dostatečné provozní i personální kapacity. Dodavatel nese nebezpečí škody na jím realizovaných plněních po celou dobu jejich realizace.

2. ………………… je povinna poskytovat dodavateli k realizaci plnění dle této smlouvy nezbytnou součinnost.

3. V případě prodlení …………………… s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury dodavatele je …………………….. povinna uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti druhou smluvní stranou. Pro výklad pojmu podstatné porušení povinnosti se obdobně užije ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. Možnost odstoupení od smlouvy z jiných zákonem stanovených důvodů zůstává nedotčena.

5. V případě, že plnění dle této smlouvy nebo jeho výsledky budou předmětem ochrany právem duševního vlastnictví, bude vždy …………………………. bez dalšího oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva k plnění dle této smlouvy a jeho výsledkům, a tedy bez dalšího veškeré plnění dodavatele dle této smlouvy a jeho výsledky, které jsou předmětem ochrany právem duševního vlastnictví, užít v neomezeném rozsahu a veškerými způsoby v rámci příslušné právní úpravy. Dodavatel je oprávněn vstupy, fáze či výsledky plnění dle této smlouvy chráněné právem duševního vlastnictví včetně jakýchkoli jejich částí užít výlučně způsobem nezbytným k plnění této smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v důsledku jiné pohrůžky.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Veškeré přílohy v této smlouvě označené tvoří její nedílnou součást.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

5. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

V Brně dne xx. x. 20xx                                                        V ………………. dne    .  . 20xx

Za dodavatele:                                                             Za ……………………………

Rudolf Musil                                                            
předseda Spolku Dobramus                                              člen představenstva

Příloha 1 – Specifikace plnění

Dodavatel se zavazuje splnit následující:

  1. Umístění reklamního banneru v prostoru podia (dodá „……………………“)
  2. Uveřejnění loga a reklamního textu v tiskové zprávě pro média
  3. Uveřejnění loga a reklamního textu na http://www.smrzovka.com/
  4. Uveřejnění loga a reklamního textu na plakátech a letácích
  5. Umístění reklamního banneru v prostoru podia při letní slavnosti Eurion 20xx dne xx. x. 20xx
  6. Sdílení loga a reklamního textu na sociálních sítích

Veškeré marketingové aktivity budou dodavatelem doloženy ve formě fotodokumentace z akce a příslušnými tiskovinami v souladu s Přílohou 1