Vzor darovací smlouvy

Jméno:
Narozen(a):
Bytem:

(dále jen „dárce“)

a

Spolek Dobramus
Skryjova 1607/10, Brno, 614 00, IČ: 02997185
Zastoupený předsedou spolku Rudolferm Musilem

(dále jen „obdarovaný“)

Uzavřeli tuto DAROVACÍ SMLOUVU

(dále jen „smlouva“)

1. Předmět daru

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši ……..…….. Kč (slovy: ………..…………………………………… ). Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2 této smlouvy.
1.2 Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na účet obdarovaného č. 2401746398/2010 (Fio Banka, a.s).

2. Účel daru

2.1 Obdarovaný prohlašuje, že je neziskovou organizací sdružující občany za účelem podpory kultury a umění, zejména prostřednictvím pořádání hudebního festivalu Eurion Smržovka.
2.2 Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro charitativní účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů.

3. Ostatní ujednání

3.1 Dárce je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně úplné identifikace obdarovaného.
3.2 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem.
3.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy.

Ve Smržovce dne ……………….

………………….…………….                                                        ………………………………

dárce                                                                                       obdarovaný